Porady prawne

Wymagania formalne odnośnie budowy ogrodzenia

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Mamy jednak obowiązek zgłosić zamiar stawiania ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

Zgłoszenie zawierające rodzaj, zakres, sposób oraz termin rozpoczęcia robót należy zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Nie możemy zapomnieć o dołączeniu oświadczenia o prawie własności nieruchomości, a także odpowiednich szkiców lub rysunków. Jeżeli w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, możemy przystąpić do budowy ogrodzenia.

Przepisy nie określają specjalnych wymogów odnośnie odległości budowanego ogrodzenia od drogi. Ogrodzenie takie musi być jednak wzniesione na granicach istniejącej działki budowlanej, przy czym także zewnętrzna część ogrodzenia powinna mieścić się w granicach działki. Unikniemy pomyłki, jeżeli przed rozpoczęciem prac skonsultujemy się z geodetą, który wyznaczy granice działki. Jeśli nasza działka położona jest wzdłuż skrzyżowania dróg, może się okazać, że ogrodzenie musi mieć ścięty narożnik.

Warunki techniczne

Wszystkie wymogi techniczne, jakie powinno spełniać ogrodzenie określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • ogrodzenia nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Nie można umieszczać niebezpiecznych zakończeń takich jak np.: drut kolczasty na ogrodzeniach poniżej 1,8m,
  • bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • ogrodzenie powinno zostać wzniesione w taki sposób, aby nie zakłócało korzystania z sąsiednich nieruchomości,
  • w przypadku montażu ogrodzenia nie wolno przekraczać linii granicznych posesji (zarys tych linii można sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
  • zgodnie z polskim prawem minimalna szerokość bramy powinna stanowić 2,40 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,90 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują odrębne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.